UA-39230233-1

Privacyverklaring

“Marleen Bosch” verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens “Marleen Bosch” wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt “Marleen Bosch” (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van mijn diensten (domeinnaamregistratie en hostingpakketten bij Versio, websitebeheer en contentbeheer). Ik gebruik geen cookies of Google Analytics voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van websitebezoekers. Ik verzamel wel gegevens wanneer je informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op mijn website of op een andere manier met mij contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt “Marleen Bosch”?

“Marleen Bosch” verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van mijn diensten. Ook sla ik contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt via een contactformulier.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan “Marleen Bosch”, kan “Marleen Bosch” aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van diensten. “Marleen Bosch” bewaart geen verkeers- en locatiegegevens, maar wel je IP-adres. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

Ik gebruik geen Mailchimp. Ik verzamel geen gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, of gegevens over het gebruik van mijn website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook niet op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerk ik (persoons)gegevens

“Marleen Bosch” verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo sla ik gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een domeinnaam. Ook heeft “Marleen Bosch” gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Ik bewaar je inlognaam en je wachtwoord van je website. Deze kun je zelf wijzigen en mij toegang verlenen tot je beheerderskant van je website indien jij dat nodig vindt.

Ik bewaar je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd.

“Marleen Bosch” maakt standaard geen gebruik van cookies op haar websites.

Derde ontvangers

“Marleen Bosch” maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult “Marleen Bosch” een rol als tussenpersoon (registrar). Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en Versio. De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal “Marleen Bosch” je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.

“Marleen Bosch” verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan “Marleen Bosch” het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. Ook wordt aangegeven hoe en waarom ik die gegevens verwerk. Verwerkt “Marleen Bosch” onjuiste of onvolledige gegevens, dan pas ik dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat “Marleen Bosch” gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (admistratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat ik jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt “Marleen Bosch” vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Heb je het idee dat “Marleen Bosch” niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan hoor ik dat uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.

Beveiliging

“Marleen Bosch” heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. “Marleen Bosch” schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

Wijziging van Privacy Statement

“Marleen Bosch” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

23-04-2018